ยินดีต้อนรับค่ะ

Blog นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแหล่งข้อมูลพื้นฐานที่คัดสรรมาสำหรับผู้ต้องการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย และพัฒนาการเด็กปฐมวัย

...อยากเห็นเด็กๆ มีความสุขในการเรียนรู้ ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจและมีความสุขในการเรียนรู้ไปด้วยกันกับเขานะคะ...

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างรายงาน และ ใบสรุปความรู้ เรื่อง "การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย"


เอกสาร : พัฒนาการ และคุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย

หนังสือ  “สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี : แนวแนะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง” 
Link : http://www.4shared.com/document/ScPnfSI8/3-5_3-5.html

หรือ  Download ได้ที่  : http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/423-file.pdf

สมรรถนะด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัยมี 7 ส่วนหลัก (Domain) ได้แก่ 

1. การเคลื่อนไหว และสุขภาวะทางกาย (Motor Development /Physical Well – Being)

2. พัฒนาการด้านสังคม (Social Development)

3. พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional Development)

4. พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา (Cognitive Development)

5. พัฒนาการด้านภาษา (Language Development)

6. พัฒนาการด้านจริยธรรม (Moral Development

7. พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์ (Creative Development)

ในละส่วนหลักประกอบด้วย ส่วนย่อย (Sub-domain) สมรรถนะด้านต่างๆ (Competency) และพฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators) โดยจำแนกออกเป็นเนื้อหา (area) ด้านต่างๆใบความรู้ เรื่อง "การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน" 
การประเมินสุขภาพอนามัย และ การประเมินสุขนิสัยใบความรู้ เรื่อง "การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์ จิตใจ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน"
ใบความรู้ เรื่อง "การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านสังคม วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน"ใบความรู้ เรื่อง "การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านสติปัญญา วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน"- ทักษะทางภาษา   (รายงาน  และ ใบความรู้)

- ทักษะพื้นฐานความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (ตัวอย่างรายงาน 1  และ  ตัวอย่างรายงาน 2)

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
                 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น